شناخت طرح و نقوش قالی بیرجند
دسامبر 6, 2016
شناخت طرح و نقوش قالی کاشمر
دسامبر 6, 2016

شناخت طرح و نقوش قالی کاشمر

روایت سرو کاشمر و کاشت آن توسط زرتشت و حضور زرتشتیان در این ناحیھ و وفور طرح کاج و سرو نشان از ارتباط دینی نماد ھا و منسوجاب در این ناحیھ دارد. در منطقھ قالیچھ ھای بلوچی ،قاب آینھ و قاب قرانی بافتھ میشود. طرح درختی شکارگاه ، جنگلی،زیرخاکی و افشان از جملھ طرح ھای رایج این ناحیھ است.

دوره جدید قالی بافی در کاشمر بھ اواخر دوره قاجار برمیگردد . محمود کرمانی استاد کار قالی بافی در منطقھ محسوب می گردد. از نامش بر می اید کھ کرمانی بود و بھ این ناحیھ مھاجرت کرده باشد ولی بعضی ھا معتقدند کھ زادگاه او روستای فروتقھ در نزدیکی کاشمر بوده است. کوچ برخی از طوایف بختیاری در زمان نادر شاه بھ منطقھ باعث رواج طرح خشتی در این ناحیھ میگردد. در دھھ ھای اخیر بھ علت رونق قالی نائین فرش این ناحیھ نیز ھمانند دوره ھای قبل کھ تحت تاثیر فرش کاشان بود تحت تاثیر قالی نائین قرار میگیرد. طرح ھای رایج ١-طرح کاشان ٢-نائین ٣ -طرح ھای تصویری ۴ -گلفرنگ ھا.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *