شناخت طرح و نقوش قالی کاشان
دسامبر 6, 2016
شناخت طرح و نقوش قالی نایین
دسامبر 6, 2016

شناخت طرخ و نقوش قالی اصفهان

رشد قالی اصفھان در نیم قرن گذشتھ بهچند عامل بستگی داشت: ١-استفاده از مواد و مصالح مرغوب و پشم ظریف ٢-بھره گیری از طرح ھای کلاسیک عصر صفویه(اصالت طرح)وجود دایره المعارفی از (نواع طرح ھای سنتی کلاسیک بر روی بناھای تاریخی این شھر ، منبع بزرگی از انواع نقش ھا را فرا روی ھنرمندان این شھر قرار میداد)

٣-تاسیس ھنرستان ھنرھای زیبای اصفھان و حضور عیسی بھادری.

در یک طبقه بندی دیگر میتوان ٣مکتب ھنری در تولیدات فرش ۶٠ ساله اخیر اصفھان نام برد: ١ -مکتب ھنری و خاص عیسی بھادری با تولید فرش ھای نفیس تک از جمله پیروان این مکتب جواد رستم شیرازی و جعفر قلی دادخواه ٢ -مکتب طراحان کلاسیک از جمله سردمداران این مکتب احمد ارجنگ، عباس کرباسیون، رحمت االله شادمان(شاگرد رضا صانعی) سید جعفر رشتیان ٣-مکتب فرنگی سازان نسل جدید اکبر مھدی ئ ،روح االله میناییان ،اصغر رسولی ،عباس ملکی و ... از جمله طرح ھای معروف و مطرح فرش ھای اصفھان : ١-انواع طرح ھای مختلف کلاسیک شاه عباسی(لچک ترنج با ترنج گرد، افشان و انواع شاه عباسی ھای جانوری) ٢ -گلدانی ظل السلطان ٣-انواع طرح ھای درختی(درختی جانوری ، درختی محرابی) ۴-زیر خاکی ، انواع بتھ ۵-شکار گاھی ۶ -طرح ھای تصویری گزینھ ھای رنگی ١ -قرمز لاکی ، کرم ، خاکی سیر و روشن ، ابی فیروزه ای ، آبی سرمھ ای ، ملھ ای ، نخودی ، نارنجی ، سورمھ ای ، بژ ، موشی (فیلی) امروز در انواع رنگ ھای نقره ای (الماسی) و طلایی نیز استفاده میگردد. ویژگی ھای فرش اصفھان ١ -بھره گیری از انواع طرح ھای کلاسیک به شکلی دقیق و در ابعاد بزرگ ٢ -بھره گیری از دو طرح ختایی در متن و بوم فرش به شکلی کھ یکی از آن دو قوی ترو مسلط تر از ختایی دیگر باشد ٣ -استفاده از ترنج ھای بیضی و دایره ای شکل و لچک ھایی کھ از فرم ترنج تبعیت میکنند.

۴ - استفاده از انواع طرح ھای مداخل در لبه خارجی لچک ھا و ترنج ھا ۵ -بھره گیری از طرح سایه نما در متن فرش(گلدانی ظل السلطان ارچنگ)به شکل مثبت و منفی ۶ – استفاده از برگ ھا و دستهبرگ ھای شعلھ ای کشیده بخصوص در انتھای گردش ھای ختایی ٧ – تلفیق پرنده با انواع گلھای ختایی و سنت شکنی در نظام قرینه سازی جز طرح ھا و کل طرح ھا ٨ – تلفیق ابریشم و کرک ٩ الھام از نقوش کلاسیک موجود بر ابنیه تاریخی اصفھان و تمایل نقوش فرش اصفھان به نقوش کاشی کاری ١٠ – استفاده از انواع پرندگان بھشتی و حیوانات مختلف در لابلای ساقھ ھای ختایی و اسلیمی ھا ١١ -در مقایسھ با سایر مراکز بافت مثل قم ، کاشان و کرمان از ظرافت و دلنشینی کمتری برخوردار است. تولید کنندگان بزرگ فرش اصفھان : حسن دردشتی ؛ دردشتی سفارشات خود را به اساتید بزرگ و بھ نام فرش اصفھان مثل احمد ارچنگ و رشتیان میداده است و خود نیز در رنگ آمیزی طرح ھا ی سفارشی دستی داشتھ است. و دیگر میتوان از صادق صیرفیان ، حکمت نژاد(مجنونی ھا) و خانواده حقیقی ھا نام برد. سایر مراکز بافت: نجف آباد ، شھر رضا ، زرین شھر و خمینی شھر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *